บุคคลากร

เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

  ชื่อ-สกุล  

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

นายเพชร โสภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
นายมานพ วงค์เศษ ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางอัจฉรา เชียงหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางบัวเรียม โสภา ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางนงลักษณ์ ต๊ะศรี ครู ชำนาญการพิเศษ 
นายบุญยก เชียงหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ ครู ชำนาญการพิเศษ 
นายยุทธนา  ปันวารี ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางรุ่งทิพย์    สุทธิรักษา ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายไพฑูรย์ ปวนปันคำ นักการภารโรง
นางสาวชนิกานต์ กันทาทรัพย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อัตราจ้าง) 
  นายเอกชัย วรรณใหม่ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางสาวพัสราพร  จันอินทร์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัลยาณี  ชัยห้วยห้า ครูอัตราจ้าง
นางสาวอรอนงค์ แหล่งอินต๊ะ ครูอัตราจ้าง
นางสาวปริฉัตร  เจริญสุข ครูธุรการ

   

ฮิต: 1667

แหล่งค้นคว้า