วิสัยทัศน์

เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

วิสัยทัศน์โรงเรียน (VISION)


ภายในปี 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ การใช้กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาชุมชน

 

พันธกิจ (MISSION)


1. จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ปฏิรูปการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สะอาด เอื้อต่อการจัด
4. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
5. บริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
6. ดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

 

เป้าหมายของโรงเรียน


1. บุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. สถานศึกษานำผลจากการจัดการเรียนการสอนขยายผลสู่ชุมชน

ฮิต: 1472

แหล่งค้นคว้า